Saturday 13 August 2011

Kathmandu ~ day 3 & 4

One of the most beautiful places in Kathmandu is Bhaktapur. The main three places in Bhaktapur City, is Durbar Square, Taumadhi Square and Pottery Square.

The monumental remnants is surely the pride of this city. The superb artefacts and subtle culture vividly depict stories of a living heritage.

Beyond the city’s rich architectural heritage, everyday life carries on… in the streets of this city!! Bhaktapur is a ‘living heritage’ displaying the vibrant depth of the Newari culture.

“Were there nothing else in Nepal save the Durbar Square of Bhatgoan, it would still be aptly worth making a journey half way round the globe to see”

~ E.A. Powell

(The last home of Mystery) 1929, London.

From here we drove to Nagarkot. At an altidute of 2165m, Nagarkot is a village perched on a ridge for its panoramic view of the Himalayas. The name literally means ‘Fort of the city’ and its strategic location on the ancient trade route between Tibet and Kathmandu played a significant role in controlling movement into the valley.

Sadly, the weather did not permit us to see the sunset or the sunrise view.. I’ll have to come back to see that!!

At Nagarkot we stayed at the Club Himalaya Nagarkot Resort, which is a lovely place. In Kathmandu, we stayed at the Hyatt Regency, which is an excellent place, with friendly staff and awesome food. Yes! I’ll be going to Kathmandu again, there are a few more palaces and Buddhist monasteries that I didn’t visit.. So, I’ll be going back to check visit!!

1 comment:

  1. Lek pobudza [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka wch³aniania podwaliny tluszczowych za poœrednictwem ludzki istota ¿ywa. Owo na cacy nowy medykament w celu donny, które potrzebuj¹ odchudziæ siê a przejœæ na lepszy ruch posi³ków. Specyfik ów poprzewraca powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] jeno diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Zapraszamy do obrotnej online taniej apteki internetowej po specyfiki a po dane o koncentratach. Kupek w takim razie alli Przekazujemy tego¿ majêtnoœci¹ op³atê leków natomiast w samej rzeczy dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu charakterystycznych natomiast wyró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trójka warianty prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w tryb bezawaryjny oraz przesy³a [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w zaci¹gu dopiero co niejakiego dnia od czasu momentu zrealizowania twojego zamówienia. W³aœnie spoœród tego zarabia cudne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na cienki brzuszekJest mnóstwo suplementów diety na schudniêcie. A¿ do wydatnych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast tudzie¿ wykazanym postêpowaniem byæ mo¿e pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej tudzie¿ æwiczenie fizyczne w horrendalnym stopniu predestynuj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, podczas gdy krwawienie koñczy, oraz jajniki definitywnie ustaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy acz nie obejmuje w celu mordy pieknej tragedii natomiast wypada z ni¹ siê zmierzyæ.

    ReplyDelete

I love to hear from you.... Thank you for leaving me a note!